[X] - [Purge] - ../
[X] - [Purge] - PlentyOfFish_pt.xml
[X] - [Purge] - pof_carousel_pt.xml
[X] - [Purge] - _vti_cnf/